Transport osób

wtorek, 1 maja 2012

Wybory 2012

       10 maja 2012r. godz:18:30 /Gimnazjum Nr 3/ zapraszam wszystkich kolegów sędziów czynnych i nieczynnych na zebranie przedwyborcze grupy ostrowskiej. Na zebraniu tym wybierzemy naszych delegatów na zebranie wyborcze Kolegium Sędziów, które odbędzie się 22 maja 2012r.
W zebraniu weźmie udział Prezes KS KOZPN Rajmund Matyniak.


Ramowy program zebrania  wyborczego delegatów na
ZEBRANIE WYBORCZE ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW
   1.Otwarcia dokonuje kierownik grupy szkoleniowej
   2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta
   3.Przedstawienie programu zebrania
  4.Wybór komisji mandatowo-wyborczej, która sprawdzi listę obecności / wyłożona na sali, celem podpisania obecności /,następnie umieści na liście zgłoszonych kandydatów na delegatów , komisji uchwał i wniosków
   5.Zgłaszanie kandydatów na delegatów w liczbie 1 delegat na 5 członków grupy 
  6.Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają sędziowie rzeczywiści, po opłaceniu składki na KFP/nieczynni oraz KFP i FD czynni /.
  7.Bierne prawo wyborcze posiadają ustępujący członkowie Zarządu nie wybrani delegatami na Zebranie Wyborcze.
   - sprawozdanie komisji mandatowej
  8.Wybór komisji skrutacyjnej 
  9.Przygotowanie kart do głosowania, rozdanie, policzenie
10.Dyskusja
11.Ogłoszenie wyników
12.Zakończenie zebrania
Uwagi dodatkowe :
 1,Prawo stanowiące przysługuje sędziom grupy szkoleniowej
 2.Prawo udziału w zebraniu z głosem doradczym przysługuje ustępującym członkom Zarządu KS, władzom KOZPN, gościom.
3.Powiadomienie sędziów czynnych o zebraniu następuje w sposób dotychczas praktykowany t. kurenda, telefon, internet itp., natomiast sędziów nieczynnych  poprzez powiadomienie osobiste przez kier, grupy, listownie.
  4.Zebranie jest prawomocne jeżeli w  pierwszym terminie uczestniczy  min.50 procent wszystkich sędziów  rzeczywistych czynnych i nieczynnych mających opłacone składki. O ile brak kworum to drugie zebranie w tym samym miejscu, dniu jednak 1/2 godziny później. Zebranie jest prawomocne  bez względu na liczbę obecnych.
 5.Proporcja wyboru delegata w liczbie 1 delegat na 5-ciu sędziów liczy się do ilości sędziów rzeczywistych posiadających w pełni opłacone składki na dzień 08.05.br. Późniejsza wpłata nie zmieni wyliczonej ilości delegatów i nie pozwoli na czynne i bierne prawo wyborczego danego sędziego.
6.Przy wysuwaniu kandydatur na delegatów należy brać pod uwagę : 
   -przydatność do pracy sportowej i społecznej, dotychczasowe zaangażowanie, dyspozycyjność, aktywność szkoleniową, warunki i możliwości gwarantujące wykonywanie powierzonych obowiązków, zdyscyplinowanie itp.
7.Wybory delegatów odbywają się tajnie, chyba, że minimum 2/3 delegatów postanowi, że jawnie.
8.Wybór następuje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie następuje głosowanie dodatkowe.
9.W głosowaniu tajnym umieszcza się kandydatów na liście alfabetycznie
10.Głosy oddane, na których będzie większa liczba osób od ilości wybieranej, głosy dopisane na liście są nieważnymi.